หลังพิมพ์ของกระดาษรองจาน

  • การปั้ม

การปั๊มทอง

การปั๊มนูนและปั๊มทอง

เจาะหน้าต่าง

การปั๊มเงินและปั๊มนูน

การปั๊มจม

การปั๊มทองเงาเปรียบเทียบพิมพ์ด้วยทองด้าน

  • การเคลือบ

การเคลือบ uv เปรียบเทียบเคลือบด้าน

การเคลือบด้านเปรียบเทียบกับเคลือบเงา

การเคลือบ spot uv และปั๊มนูน 

การเคลือบ spot uv 

การเคลือบ uv และปั๊มนูน

การเคลือบด้าน และ spot uv