หลังพิมพ์ของกล่อง

  • การเคลือบ

การเคลือบ uv เปรียบเทียบเคลือบด้าน

การเคลือบด้านเปรียบเทียบกับเคลือบเงา

การเคลือบ spot uv + ปั๊มนูน 

การเคลือบ spot uv 

การเคลือบ uv +ปั๊มนูน

การเคลือบด้าน + spot uv

  • การปั้ม

การปั๊มทอง

การปั๊มเงินและปั๊มนูน

การปั๊มนูนและปั๊มทอง

การปั๊มจม

เจาะหน้าต่าง

  • บล็อคไดคัท

  • บล็อคปั๊มนูน

การปั๊มทองเงาเปรียบเทียบพิมพ์ด้วยทองด้าน

  • บล็อคเคทอง

  • สีพิเศษ