รูปแบบการเข้าเล่ม

การเข้าเล่มแบบเย็บกี่จั่วปัง

การเข้าเล่มแบบไสกาว

การเข้าเล่มแบบแม็คมุงหลังคา

การเข้าเล่มแบบเข้าสันห่วง