หลังพิมพ์ของหนังสือ

  • การเข้าเล่ม

การเข้าเล่มแบบเย็บกี่จั่วปัง

การเข้าเล่มแบบไสกาว

การเข้าเล่มแบบแม็คมุงหลังคา

การเข้าเล่มแบบเข้าสันห่วง

หนังสืออิินเด็กซ์

ประเภทห่วงปฏิทิน + สมุด สีและแบบต่างๆ

  • การเคลือบ

การเคลือบ uv เปรียบเทียบเคลือบด้าน

การเคลือบด้านเปรียบเทียบกับเคลือบเงา

การเคลือบ spot uv+ปั๊มนูน 

การเคลือบ spot uv 

การเคลือบ uv + ปั๊มนูน

การเคลือบด้าน + spot uv

  • การปั้ม

การปั๊มทอง

การปั๊มเงิน+ปั๊มนูน

การปั๊มนูน+ปั๊มทอง

การปั๊มจม

เจาะหน้าต่าง

การปั๊มทองเงาเปรียบเทียบพิมพ์ด้วยทองด้าน

  • บล็อคเคทอง

  • บล็อคปั๊มนูน

  • สีพิเศษ